39 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi

Standardizasyon

STANDARDİZASYON NEDİR?
İnsanoğlu varolduğu günden bu yana, karışıklıktan kurtulma ve belirli bir düzen kurma gayreti içerisinde olmuştur Bu düzenleme sürecinin bir sonucu olarak standartlar ortaya çıkmıştır. Standardizasyon olgusu insanlık tarihi kadar eskidir. Standardizasyon uygulamaları, yasal düzenlemelere ihtiyaç duymadan, ekonomik ve sosyal hayatın içerisinde, son yüzyıl içerisinde gerçekleştirilmiştir. Sümer ve Mısırlılarda standardize edilmiş şehir planlaması, Babil kenti yakınlarındaki ondalık sisteme bölünmüş ölçü aletleri, Sümerlerin çivi yazıları ve bunların yazıldığı plakalar, Mısır Piramitleri, M.Ö. 2000 yıllarında Hindistan'da kullanılan tuğlalar ve daha çoğaltılabilecek birçok örnek standartlaştırma faaliyetlerinin çok eski yıllardan beri uygulandığını göstermektedir.

Yeryüzünde yetersiz olan ekonomik kaynaklarını en uygun şekilde değerlendirme çabalarının bir ürünü olan standardizasyon, insanlık için bir lüks değil mutlak bir gerekliliktir.

Standart; üretimde, anlayışta, ölçme ve deneyde bir örnekliktir. Standardizasyon ise; belirli bir faaliyetle ilgili olarak ekonomik fayda sağlamak üzere bütün ilgili tarafların yardım ve işbirliği ile belirli kurallar koyma ve bu kuralları uygulama işlemidir.

STANDARTLARIN ÖNEMİ
Standardizasyon işlemi ile öncelikli olarak can ve mal güvenliği hedeflenirken aynı zamanda kalitenin alt sınırı tespit edilmek suretiyle belirlenen düzeyin altında mal ve hizmet üretimine müsaade edilmemektedir. En ekonomik üretim ve tüketim standartlara uygun olandır. O halde standartlara uygun üretmek ve tüketmek herkes için milli ve insani bir görev olarak düşünülmelidir. Ancak bu suretle kaynakların en uygun şekilde değerlendirilmesi mümkün olabilir. Böylelikle toplumun refah düzeyinde önemli bir artış sağlanabilecektir.

Enformasyon ve üretim teknolojilerindeki gelişme ile birlikte hızlı bir küreselleşme sürecinin yaşandığı günümüzde, standartlar uluslararası ticaretin ortak dili haline gelmiştir. Artık, uluslararası pazarlarda rekabet edebilmenin yolu standartlara uygun ve kaliteli mal ve hizmet üretiminden geçmektedir.

Standardizasyon çalışması sonucu ortaya çıkan belge, doküman veya esere standart adı verilmektedir. Standartlar bilimsel, teknik ve deney çalışmalarının kesinleşmiş sonuçlarını esas alır. Standartlar yalnızca günümüzün şartları belirlemekle yetinmez, aynı zamanda geleceğin gelişme imkânlarını da göz önünde bulundurur ve gelişmelere ayak uydurur. Standart; imalatta, anlamda, ölçmede ve deneyde beraberlik anlamını taşımaktadır.

Standartların amacı ürün, mal ve hizmetlerle ilgili olarak ekonomik, bilimsel ve toplumsal ortaklar arasındaki ilişkilerde sık sık ortaya çıkan teknik ve ticari sorunlara çözüm getirici referans belgelerini sağlamaktır.